Observation: xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(nouvelle image ± toutes les 15 secondes)